Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przyjęło stanowisko, w którym nie zgadza się z obecnie proponowaną przez ministerstwo formą systemu no-fault.

W swoim stanowisku Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie odnosi się do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, które padły podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 na temat systemu no-fault.

W opublikowanym na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej dokumencie czytamy:

System no-fault, polegający na odstąpieniu od orzekania o winie, a w najbardziej pożądanym modelu również na zniesieniu odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne, za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 KK), powinien stanowić jeden z fundamentów zmian filozofii w zakresie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej. Pozostałe elementy, bez których nie można efektywnie wprowadzić systemu no-fault, to obligatoryjny system rejestrowania zdarzeń niepożądanych oraz efektywny i sprawiedliwy system rekompensat za uszczerbek doznany na zdrowiu. Dopiero zbudowanie systemu na tych trzech filarach pozwoli na skok jakościowy: w sferze bezpieczeństwa pacjentów i osób wykonujących zawody medyczne oraz zaufania społecznego do systemu opieki zdrowotnej.

Gotowość do dalszych rozmów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej deklaruje gotowość kontynuacji rozpoczętej jesienią 2021 r. dyskusji z udziałem samorządu lekarskiego i powrotu do wspólnej merytorycznej pracy dotyczącej poszczególnych zapisów projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Podkreślamy, że wprowadzenie racjonalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia pacjentów, nie może być odkładane w czasie. Oczekujemy pilnej finalizacji prac nad ustawą wprowadzającą w Polsce prawdziwy system no-fault.