Opublikowano Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, dokument stanowiący fundament dla krajowego budżetu i kierunków inwestycji. Plan ten jest istotny zarówno dla przyszłej polityki finansowej, jak i dla zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Zwiększenie Nakładów na Ochronę Zdrowia

Dokument podkreśla, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosną z 6,0% PKB w 2023 roku do 7,0% PKB w 2027 roku. Pomimo rosnącego zadłużenia Polski, które grozi przekroczeniem granicznych 60% PKB, rząd deklaruje zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, co ma bezpośredni wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i ograniczenie ryzyka ubóstwa.

Priorytety Zdrowotne

W obszarze zdrowia szczególnie dużo uwagi poświęcono onkologii i transplantologii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, zapowiedziano finansowanie programów długoterminowych mających na celu rozwój medycyny transplantacyjnej oraz walkę z chorobami nowotworowymi. Ważnym aspektem jest także wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój programów wsparcia medycznego w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego.

Rozwój Infrastruktury Zdrowotnej

Rząd zobowiązał się do oceny celowości inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, co pozwoli na lepsze dostosowanie usług do aktualnych map potrzeb zdrowotnych i priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Jest to odpowiedź na wymagania UE dotyczące efektywności wydatków, co ma zapewnić lepsze zarządzanie funduszami europejskimi.

Mierniki Efektywności

Dokument określa konkretne cele i mierniki efektywności:
– Onkologia: liczba pacjentów objętych koordynowaną opieką onkologiczną ma wzrosnąć z 42 000 w 2024 roku do 48 000 w 2027 roku.
– Transplantologia: roczna liczba jednostek Koncentratu Krwinek Czerwonych wydanych do lecznictwa będzie wynosiła ok. 1 100 000 sztuk.
– Rejestracja leków: liczba postępowań rejestracyjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych ma wynieść 62 980 szt. w 2024 roku, z tendencją spadkową do 59 810 szt. w 2027 roku.

Podsumowanie

Mimo wyzwań związanych z zadłużeniem i efektywnością inwestycji, plan rządowy na lata 2024-2027 stawia jasne cele w zakresie ochrony zdrowia. Skupienie na onkologii, transplantologii i psychiatrii pokazuje determinację w rozwiązywaniu palących problemów zdrowotnych. Monitorowanie postępu przez precyzyjnie określone mierniki umożliwi ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz dalsze korygowanie strategii zdrowotnej na kolejne lata.