Powstaje nowy zawód medyczny. To chirurgiczna asysta lekarza. Pierwszy nabór na specjalizację w tej dziedzinie ogłosił właśnie wojewoda lubelski. Czas na zgłoszenia jest do 31 maja.

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych – 5
Jednostka szkoląca: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie – Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3, czyli:

a. pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego;

b. dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

2) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz
 • wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
 • została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie:
od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego;
3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1.

Chirurgiczna asysta lekarza. Program specjalizacji

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest wykształcenie samodzielnego chirurgicznego asystenta lekarza (ChAL) posiadającego nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na skuteczną pomoc i asystę lekarzowi specjaliście w dziedzinie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin zabiegowych.

Uzyskane kompetencje zawodowe

Chirurgiczny asystent lekarza, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu specjalisty, uzyska kwalifikacje uprawniające do uczestniczenia w procesie diagnostycznym i terapeutyczno–zabiegowym, jako czynna asysta do procedur chirurgicznych pod nadzorem lekarza specjalisty w danej dziedzinie zabiegowej. Ponadto chirurgiczny asystent lekarza będzie uprawniony do wydawania opinii i zaświadczeń w zakresie czynności, które wykonał osobiście oraz do udzielania konsultacji leżących w zakresie swoich kompetencji, a także do kierowania specjalizacją kandydatów na chirurgicznego asystenta lekarza.

Okres szkolenia oraz praktyczne umiejętności asystenta chirurgicznego

Nowy zawód medyczny tj. chirurgiczna asysta lekarza, wymaga kształcenia teoretycznego oraz kursów specjalizacyjnych.

Co obejmuje szkolenie specjalizacyjne?

 • szkolenie specjalizacyjne obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 272 godzin kursów specjalizacyjnych,
 • kształcenie praktyczne w wymiarze 2456 godzin staży kierunkowych,
 • w trakcie szkolenia specjalizacyjnego kandydat powinien odbyć staż podstawowy w wymiarze 760 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia.

Wykaz wymaganych umiejętności praktycznych będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego:

 1. wstępnie oceni stan pacjenta – zbierze wywiad chorobowy, dokona badania przedmiotowego, w porozumieniu z lekarzem zleci podstawowe badania diagnostyczne laboratoryjne oraz badania obrazowe (USG, RTG);
 2.  będzie asystował (w charakterze zarówno II jak i I asysty) do zabiegów chirurgicznych wymagających asysty;
 3. będzie asystował do endoskopowych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie klatki piersiowej, przewodu pokarmowego, narządów moczowo-płciowych oraz narządu ruchu;
 4. będzie asystował do prostych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych wykonywanych pod kontrolą badań obrazowych USG i RTG;
 5. samodzielnie przygotuje pole operacyjne wraz z jego umyciem i jałowym obłożeniem;
 6. samodzielnie wykona cewnikowanie pęcherza moczowego, założy sondę nosowo-żołądkową;
 7. samodzielnie wykona cewnikowanie żył obwodowych;
 8. udzieli pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu, przeprowadzi zabiegi resuscytacyjne, udzieli pierwszej pomocy;
 9. rozpozna złamanie kości, niedrożność przewodu pokarmowego, obecność wolnego gazu i płynu w jamie brzusznej, odmę i płyn w jamie opłucnej, tamponadę serca;
 10. wykona zabiegi z zakresu tzw. małej chirurgii: kontrola, wycięcie i zeszycie rany, nacięcie ropnia, zastrzału, zanokcicy i ropowicy;
 11. samodzielnie opracuje prostą ranę pooperacyjną, założy lub wymieni opatrunek, w tym zszyje ranę;
 12. po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – w przypadku ran powikłanych dokona wymiany opatrunku, w tym opatrunku podciśnieniowego, pobierze i zabezpieczy materiał biologiczny do badań mikrobiologicznych, usunie powierzchowne tkanki martwicze, wykona ostateczne zamknięcie rany;
 13. dokona wstępnej oceny przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostno-szkieletowego,
 14. wykona wstępną ocenę przyłóżkowego badania ultrasonograficznego narządów i jam ciała;
 15. po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – wprowadzi nastawy wentylacji mechanicznej, wentylacji nieinwazyjnej w tym wysokoprzepływowej;
 16. po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – wprowadzi nastawy leczenia nerkozastępczego, uprzednio przygotowując dedykowane zadaniu urządzenie.