Indywidualna praktyka lekarska to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez lekarza, która jest ściśle regulowana przez ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Oznacza to, że każdy aspekt prowadzenia takiej praktyki jest ściśle określony i musi odpowiadać konkretnym wymogom prawnym.

Rodzaje Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

 1. Indywidualna praktyka lekarska – umożliwia prowadzenie ogólnomedycznego gabinetu lekarskiego, pracę na kontraktach w innych podmiotach medycznych lub działalność w miejscu wezwania.
 2. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska – pozwala na założenie specjalistycznego gabinetu lekarskiego.
 3. Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania.
 4. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania.
 5. Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.
 6. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

Warunki Do Spełnienia:

Aby założyć Indywidualną Praktykę Lekarską, lekarz musi spełnić następujące warunki:

 • Posiadać Prawo Wykonywania Zawodu.
 • Nie może być zawieszony w prawach zawodowych ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych.
 • Nie może być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
 • Nie może być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Kluczowe Kroki Do Rejestracji:

 1. Rejestracja Działalności Gospodarczej: Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć elektronicznie, listownie lub osobiście. Jest to podstawowy krok do rozpoczęcia praktyki.Proces ten może być wykonany online lub w urzędzie miasta/gminy. Podczas rejestracji należy wskazać odpowiednie kody PKD, które odnoszą się do praktyki medycznej, np. 86.21.Z dla ogólnej praktyki lekarskiej.
 2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: Minimalna kwota gwarancyjna wynosi 75 tys. euro za pojedyncze zdarzenie i 350 tys. euro ogółem. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i zabezpiecza przed roszczeniami pacjentów. Polisa OC lekarza pokrywa nie tylko koszty związane z ewentualnymi odszkodowaniami i zadośćuczynieniem wypłacanymi pacjentom, ale także koszty obrony prawnej, procesu sądowego, czy ewentualnych ugód. Co istotne, zakres ochrony ubezpieczeniowej jest szeroki i obejmuje różnorodne sytuacje, od błędów diagnostycznych, poprzez pomyłki w trakcie przeprowadzania zabiegów medycznych, aż po nieprawidłowości w procesie leczenia.

Jak Złożyć Wniosek o Wpis do RPWDL?

Aby uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez portal RPWDL. To ułatwia proces i przyspiesza jego finalizację.