Dotychczasowe przepisy dopuszczały stosowanie monitoringu w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów.
W praktyce oznaczało to, że monitoring mógł być stosowany:

  • na oddziałach porodowych – w pomieszczeniach przeznaczonych dla położnic i noworodków w pierwszych godzinach życia – po porodach powikłanych;
  • na oddziałach dziecięcych;
  • w stacjach dializ – obejmujących stanowisko nadzoru pielęgniarskiego;
  • na oddziałach psychiatrycznych – w jednoosobowych separatkach;
  • na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii – istnieje możliwość obserwacji przy użyciu kamer wyposażonych w funkcjonowanie autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy.
  • oraz w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, recepcja, portiernia), jeżeli było to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.

6 września wchodzą w życie przepisy, które dopuszczają monitoring na wszystkich salach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Takie oddziały czy sale szpitalne będą musiały być specjalnie oznaczone. Jeśli zabieg będzie wykonywany na sali z monitoringiem, to pacjent powinien być o tym fakcie poinformowany i mieć możliwość niewyrażenia na to zgody. W przypadku braku zgody pacjenta na nagrywanie zabiegu, kamera powinna zostać wyłączona.

Zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z 22 sierpnia. Dotyczy ona przepisów art. 23 a ustawy o działalności leczniczej.

Nowe przepisy dotyczące monitoringu obejmują te sytuacje, kiedy nagrywanie jest „konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa – w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów. Ustawodawca zmianą przepisów chce poprawić bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitali. Zaznaczono jednak, że kamery „nie mogą ukazywać intymnych czynności fizjologicznych”. Monitoring jeśli jest konieczny, musi się odbywać z uwzględnieniem konieczności poszanowania intymności i godności pacjenta.