4 sierpnia Senat przyjął razem z poprawkami nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiany w ustawie obejmują kwestie odnoszące się do swobody świadczenia usług oraz uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Projekt zakłada też zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych.

Ponadto oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja ma na celu m.in. uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.Nowela wprowadza rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

W noweli znalazł się też przepis, który ma umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.