Kto może rozpocząć szkolenie specjalizacyjne?

Ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego mogą osoby które spełniają 3 warunki:

 • odbyły staż podyplomowy,
 • posiadają Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty,
 • uzyskały pozytywny wynik LEK / LDEK (≥ 56%) albo posiadają specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty.

Terminy postępowania

Przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego CMKP, w terminie do dnia 28 stycznia i do dnia 28 sierpnia każdego roku, ogłasza, na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc rezydenckich, w tym liczbę dodatkowo wydzielonych miejsc dla lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkołach doktorskich, oraz liczbę miejsc pozarezydenckich z podziałem na poszczególne dziedziny i województwa oraz listę jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe objęte danym postępowaniem kwalifikacyjnym.

Co roku odbywają się dwa postępowania kwalifikacyjne – w marcu i październiku.

Do dn. 28 stycznia i 28 sierpnia na stronie CMKP publikowana jest lista miejsc rezydenckich oraz pozarezydenckich, wraz z listą wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkoleniowych.

Czas na złożenie wniosku w SMK to:

 • od 1 do 28 lutego (postępowania kwalifikacyjne w okresie od 1 do 31 marca),
 • od 1 do 30 września (postępowania kwalifikacyjne w okresie od 1 do 31 października).

Tryb rezydencki vs tryb pozarezydencki

Możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim oraz pozarezydenckim. Lekarze, którzy nie posiadają I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty mogą się ubiegać o miejsce w ramach rezydentury oraz trybu pozarezydenckiego. Z kolei lekarze, którzy posiadają I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty rekrutują się w ramach trybu pozarezydenckiego.

Wraz z wprowadzeniem ogólnopolskiej rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne podczas postępowania rekrutacyjnego można wybrać aż 15 wariantów (województwo + dziedzina + tryb rezydencki/pozarezydencki).

Jak złożyć wniosek?

Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może złożyć wniosek w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, wskazując w nim w preferowanej kolejności nie więcej niż 15 wariantów wyboru zawierających co najmniej 1 dziedzinę medycyny, ze wskazaniem województwa i trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 nazwy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Podstawą do udziału w rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne jest zmiana roli z „absolwenta” na „lekarza” w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, czyli SMK.

Następnie składa się wniosek o szkolenie specjalizacyjne wraz z załącznikami.

Załączniki obejmują skany:

 • Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza,
 • świadectwa złożenia LEK / LDEK (wybieramy oczywiście najlepszy wynik),
 • zaświadczenie (lub suplement/część B do dyplomu) o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Jeśli dotyczy, to również skany:

 • dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • zaświadczenia pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.

Punktacja

W postępowaniu kwalifikacyjnym punkty przyznawane są:

 • za LEP/LDEP albo LEK/LDEK – 200 punktów,
 • z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES – 200 punktów.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji w obu trybach można otrzymać za:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
 • publikacje w czasopismach naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).

Ponadto osoby ubiegające się o miejsce specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim mogą uzyskać dodatkowe punkty za:

 • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych – dodatkowe 5 punktów.

Wyniki kwalifikacji

Wyniki rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne ogłaszane są w SMK w ciągu tygodnia od zakończenia postępowania tj. 7 kwietnia/listopada. Należy w ciągu 10 dni potwierdzić przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Jeżeli tego nie zrobisz lub nie zakwalifikujesz się w 1. turze – bierzesz udział w 2. etapie rekrutacji. Wolne miejsca po 1. turze zostają opublikowane następnego dnia po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie. Następnie masz 10 dni aby przyjąć zaproponowane miejsce.

Rozpoczęcie rezydentury

Kiedy już zostaniesz zakwalifikowany/a do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, otrzymasz w SMK skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania. Po otrzymaniu skierowania mamy 3 miesiące od momentu jego uzyskania na rozpoczęcie rezydentury

Zmiana dziedziny rezydentury

Możliwa jest jednokrotna zmiana dziedziny rezydentury w trakcie jej trwania, w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Dotyczy to specjalizacji o innym module podstawowym. W takiej sytuacji lekarz musi złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny.

W przypadku specjalizacji o tym samym module podstawowym (np. z zakresu pediatrii czy chorób wewnętrznych) jest to możliwe po ukończeniu modułu podstawowego.

W przypadku gdy lekarz posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji wydane przez lekarza medycyny pracy możliwe jest ponowne złożenie wniosku o odbywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny.