Celem ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania m.in. zawodu opiekuna medycznego, kwestii dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego, rejestru, odpowiedzialności zawodowej. Ustawa wchodzi w życie 26.03.2024r.

Kto może wykonywać zawód opiekuna medycznego?

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych, wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego (lub złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego.” – w przypadku osób, które ukończyły kształcenie w innym kraju), posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu zdobyte w kraju lub w innym kraju uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów oraz posiada wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jakie kwalifikacje należy posiadać by wykonywać zawód opiekuna medycznego?

1) rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2021 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny lub

2) rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny, lub

3) rozpoczęcie przed dniem 1 września 2021 r. kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej, lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny, lub

4) rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub

5) rozpoczęcie przed dniem 1 września 2012 r. zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Od kiedy można wykonywać zawód opiekuna medycznego?

Od momentu wpisu do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jaki jest koszt wpisu do Rejestru?

Opłata ta wynosi 100 zł. Zmiana danych jest bezpłatna.

Na czym polega wykonywanie zawodu opiekuna medycznego?

Na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie medyczno-pielęgnacyjnym i opiekuńczym, prowadzenie zajęć na studiach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach prowadzących kształcenie w danym zawodzie medycznym lub wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, których tematyka dotyczy danego zawodu medycznego, kierowanie pracą zawodową osób wykonujących dany zawód medyczny, zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto może posługiwać się tytułem „opiekun medyczny”?

Wyłącznie osoba, która została wpisana do Rejestru. Tytuł podlega ochronie prawnej – za używanie go przez osoby, które nie mają właściwych kwalifikacji i wpisu do rejestru przewidziana jest kara grzywny.